۱- نقطه سفارش و حداقل و حداکثر موجودی در هر انبار به صورت جداگانه مقدار دهی می شود مثال : در انبار مرکزی یک شرکت برای کالای نمونه حداقل موجودی ۵...

بیستر بخوانید