با استفاده از قابلیت های سازمان الکترونیک امکان ایجاد و گردش فرم های الکترونیک وجود دارد که توسط پرسنل سازمان ایجاد می شوند و بر اساس روالهای تعیین شده در نمودار سازمانی به گردش درآمده و پس از تائید در مراحل مختلف، به زیر سیستم حضور و غیاب منتقل خواهند شد. لیست فرم های الکترونیک مرتبط با سیستم حضور و غیاب که در سازمان الکترونیک پیوست قابل ثبت و گردش هستند به شرح زیر می باشند: ۱- فرم الکترونیک مرخصی روزانه: جهت ثبت و گردش درخواست انواع مرخصی های روزانه مورد نیاز سازمان ۲- فرم الکترونیک ماموریت روزانه: جهت ثبت و گردش انواع ماموریت های روزانه مورد نیاز سازمان ۳- فرم الکترونیک مرخصی ساعتی: جهت ثبت و گردش درخواست مرخصی استحقاقی ساعتی ۴- فرم الکترونیک ماموریت ساعتی: جهت ثبت و گردش ماموریت ساعتی ۵- فرم الکترونیک فراموشی کارت: جهت...

بیستر بخوانید