درصورتیکه دکمه برگشت سند مالی غیر فعال بود موارد زیر باید بررسی شود: ۱- درصورتیکه سند مالی ثبت نشده باشد دگمه برگشت غیر فعال است. ۲- اگر وضعیت سند ثبت شده باشد...

بیستر بخوانید