در سیستم حضور و غیاب می توان رکوردهایی که در فرم کارکرد روزانه بصورت دستی توسط کاربر ثبت و یا ویرایش شده است را از رکوردهایی که از دستگاه کارت...

بیستر بخوانید