برای تجزیه سند افتتاحیه و اختتامیه بر حسب تفصیلیها و ارز به اینصورت عمل می کنیم: ۱- بعد از ایجاد سند اختتامیه و افتتاحیه ابتدا ردیفهای مورد نظر را انتخاب مینماییم (با...

بیستر بخوانید

برای این منظور با مراجعه به فرم"مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" از منوی حسابداری و کلیک برروی دگمه "گزارش ارتباطات" فرمی تحت عنوان لیست ارتباطات حساب و تفصیلیها نمایان می...

بیستر بخوانید

فرم "مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" در منوی مالی برای این منظور در نظر گرفته شده است. در این فرم درختواره حسابها ( بخش سفید رنگ) سرفصلهای اصلی حسابداری قابل مشاهده هستند و...

بیستر بخوانید