این فیلد مربوط به ترتیب نمایش عوامل کارکرد در فرم ها و همچنین گزارشات سیستم می باشد به عنوان مثال ترتیب نمایش عوامل کارکرد ماهانه محاسبه شده در فرم "پردازش کارکرد...

بیستر بخوانید