این فیلد مربوط به ترتیب نمایش عوامل کارکرد در فرم ها و همچنین گزارشات سیستم می باشد به عنوان مثال ترتیب نمایش عوامل کارکرد ماهانه محاسبه شده در فرم "پردازش کارکرد ماهانه" از این فیلد تاثیر می گیرند و یا ترتیب عوامل نمایش یافته در گزارش "کارکرد ماهانه پرسنل" بر اساس عدد وارد شده در این فیلد مرتب می شود. نکته ۱: در صورت تغییر ترتیب عوامل جهت اعمال تغییر در گزارشات نیاز است حتما از سیستم خارج و مجددا وارد شوید. نکته ۲: ترتیب تعریف شده برای یک عامل در گروه های قوانین متفاوت می بایست یکسان باشند به عنوان مثال اگر برای عامل اضافه کار یک گروه ترتیب ۵ تخصیص یابد برای تمام گروه های دیگر هم ترتیب ۵ وارد شود....

بیستر بخوانید