بطور معمول می دانیم که اگر یک پیش فاکتور را به فاکتور و یا حواله تحویل فروش تبدیل کنیم که مقادیر درج شده در فاکتور و پیش فاکتور مغایر باشند امکان فراخوانی مجدد این پیش فاکتور و درج مانده آن وجود ندارد و البته منطقا هم این موضوع باید اتفاق بیافتد. اما در برخی سازمانها به دلایلی امکان تبدیل شدن یک پیش فاکتور به فاکتور در طی چند مرحله اتفاق می افتد. جهت انجام چنین درخواستی نیاز به طی مراحل زیر می باشد: ۱- پس از تایید پیش فاکتور، در فرم قرارداد فروش پیش فاکتور تایید شده را فراخوانی نمایید و سپس در مراحل تحویل مقدار اولیه قابل تحویل و مقدارهای بعدی را به دلخواه تنظیم نمایید. ۲- در فرم حوال تحویل فروش به جای فراخوانی پیش فاکتور، قرارداد ایجاد شده توسط...

بیشتر بخوانید