برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی "دفتر خرید فروش" را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب و با استفاده از کلیک راست در CM  فرم ، گزینه  "تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. با این کار فاکتورهای انتخابی در وضعیت تائید شده قرار می گیرند . نکته ۱: برای برگشت از این حالت میتوان با کلیک راست در CM  همان فرم ، گزینه "برگشت از  تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. نکته ۲: تنها گروه کاربرانی به "تائید فاکتورهای انتخابی" دسترسی  دارند که در مدیریت گروهها ،در منوی سیستم بازرگانی،            امکان تائید اسناد در قسمت خاکستری رنگ، برای فرم های عملیاتی بازرگانی فعال باشد . نکته ۳: تنها اسنادی قابلیت تائید شدن دارند که در وضعیت "ثبت شده" قرار گرفته باشند. نکته ۴: برای تایید یا برگشت از تایید...

بیشتر بخوانید