برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی "دفتر خرید فروش" را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب و با استفاده از...

بیستر بخوانید