با استفاده از گزارش مغایرت برگه های ثبت شده می توان بررسی نمود که آیا برگه های ارسال شده از طریق فرم های الکترونیک ( و یا برگه های ثبت...

بیستر بخوانید