با استفاده از گزارش مغایرت برگه های ثبت شده می توان بررسی نمود که آیا برگه های ارسال شده از طریق فرم های الکترونیک ( و یا برگه های ثبت شده بصورت دستی ) با کارکرد اعلام شده (پیش کد های ثبت شده توسط پرسنل روی دستگاه ساعت هنگام ورود و خروج) مغایرت دارند یا خیر؟ به عنوان مثال می توان گفت اگر پرسنلی فرم مرخصی ساعتی درخواست نماید و به جای پیش کد اختصاص داده شده برای مرخصی روی دستگاه پیش کد ماموریت را انتخاب نماید برای این فرد مغایرت در گزارش مربوطه نمایش داده خواهد شد....

بیشتر بخوانید