در مواردی که نیاز است انباردار به سایر اطلاعات ثبت شده در فاکتور بازرگانی دسترسی داشته باشد، یا به هنگام رجوع به اسناد انبار، سایر اطلاعات مرتبط با اسناد بازرگانی...

بیستر بخوانید