برای صدور چک با توجه به آرتیکل مالی ثبت شده در سند مالی کافی است آرتیکل حائز شرایط مورد نظر انتخاب شده و دکمه "اسناد پرداختنی" را کلیک کنیم. سیستم بر مبنای حساب، رقم و شرح مندرج در آرتیکل، یک فقره چک صادر کرده و اطلاعات آن را جهت انجام تنظیمات دیگر به کاربر نمایش می دهد. شرایط آرتیکل جهت صدور چک عبارت است از: ۱- آرتیکل ماهیت بستانکار داشته باشد. ۲- حساب مرتبط با آرتیکل از مجموعه حساب های بانک باشد. نکته: این امکان بیشتر در سازمان های دولتی مورد استفاده می باشد....

بیشتر بخوانید