داستان موفقیت

 • شکل گیری ساختار اولیه همکاری فردی و تیمی
 • استفاده از زبان برنامه نویسی C++ برای توسعه نرم افزارها

 • تبدیل ساختار اولیه پروژه ای به هسته اولیه شرکت، توسعه زیرساخت ، ابزارها ، فارسی ساز، گزارش ساز

  • تولید نرم افزارهای حسابداری، خزانه داری ، بازرگانی ، انبار

 • تولید نرم افزار حقوق و دستمزد، نرم افزار تولید و اموال

 • تولید نرم افزار پرسنلی و کارگزینی

 • تولید نرم افزار آرشیو اسناد
 • تولید نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری
 • استفاده از زبان C# در محیط .Net Visual Studioبرای توسعه نرم افزار
 • استفاده از بانکهای اطلاعاتی SQL Server 2000

 • تولید نرم افزار حضور و غیاب

 • استفاده از کدپیچ فارسی مایکروسافت
 • ادغام شرکتهای تابعه و تشکیل گروه نرم افزاری پیوست

 • ارائه محصولات یکپارچه مالی و اداری
 • پیاده سازی نرم افزارهای مالی و منابع انسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

 • ارائه سرویس های SSO و سازمان الکترونیک پیوست
 • پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی و مدیریت اسناد در کشتیرانی جمهوری اسلامی

 • ارائه نرم افزار فرمساز و مدیریت گردش کار
 • ارائه نرم افزار صرافی MBES

 • یکپارچه سازی نرم افزار فرمساز با نرم افزار حضور و غیاب
 • پیاده سازی نرم افزار جامع مالی و منابع انسانی در دیوان محاسبات کشور
 • تجمیع دفاتر پیوست در شهرک غرب

 • عقد قرارداد اجرای سیستم مالی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
 • تولید نسل جدید نرم افزارهای صرافی

 • توسعه نسل جدید نرم افزارهای مالی پیوست

 • تولید نسل جدید اتوماسیون اداری تحت وب
 • تولید نرم افزار بودجه و اعتبارات

 • تولید نسل جدید آرشیو اسناد تحت وب

 • عقد قرارداد اجرای سیستم جامع مالی در شرکت ملی گاز ایران

 • تولید نسل جدید سیستمهای منابع انسانی تحت وب
 • استفاده از زبان Python در توسعه محصولات تحت وب
 • تولید نرم افزار پیمان و قراردادهای پیوست

 • ارائه وب سرویس های ارتباطی مالی
 • ارائه اتوماسیون اداری نسخه اندروید

 • ارائه فرآیندهای خرید و تدارکات در کارتابل تحت وب

 • پیاده سازی انواع فرآیندهای مالی با فرآیندساز در کارتابل تحت وب
 • عقد قرارداد سازمان الکترونیک پیوست با دانشگاه صنعتی شریف

 • ارائه BPMS یکپارچه با کارتابل
 • ارائه نرم افزار مدیریت کار
 • ارائه نرم افزار جمعداری اموال نسخه موبایل