موقعیت های شغلی

گروه نرم افزاری پیوست از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند و در یکی از رشته های کامپیوتر، حوزه فناوری اطلاعات، رشته های مهندسی، حسابداری، مدیریت فارغ التحصیل شده اند دعوت به همکاری می نماید. حوزه های مختلف کاری جهت همکاری عبارتند از:

 • گروه بازرگانی


  کلیه فعالیتهای مرتبط با بازاربابی، جذب خریدار، ارائه اطلاعات و محصولات، عقد قرارداد و فرآیند فروش محصولات در این گروه طبقه بندی می شوند.

 • گروه پشتیبانی


  کلیه مشاغل مرتبط با نصب، استقرار، آموزش و رفع اشکال کاربری سیستمها در سایت خریدار در این گروه قرار می گیرند.

 • گروه فنی


  کلیه مشاغل مرتبط با تولید نرم افزار در این گروه قرار دارند. از تحلیل تجاری کاربری سیستم، طراحی و توسعه، تا تست و بسته بندی محصول.

 • گروه مالی اداری


  در گروه مالی کلیه فعالیتهای مرتبط با امور قراردادها، ثبت عملیات مالی، تنظیم گزارشهای دوره ای مالی و … در گروه اداری کلیه عملیات مرتبط با مدیریت منابع انسانی، فرآیند جذب و استخدام پرسنل، امور رفاهی پرسنلی، امور داخلی، روابط عمومی و …در این گروه قرار می گیرد

 • گروه آموزش


  فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی و برگزاری و ارزیابی دوره های آموزشی، تولید محتوا و تنظیم مستندات کاربری سیستمها و …در این گروه قرار می گیرند.

 • گروه مراقبت از خریدار


  فعالیتهای مرتبط با اطمینان از رضایت خریدار نسبت به خرید و استفاده از محصولات پیوست و طراحی برنامه بهبود برای ارتقاء سطح رضایت خریداران