پیوست

اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی

گروه نرم افزاری پیوست > سامانه مودیان > اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

سرویس سامانه مودیان پیوست

آشنایی بیشتر با سرویس ارتباط با سامانه مودیان
قانون پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی
قانون پایانه های فروشگاهی و مودیان مالیاتی

جهت تعریف کالاها، خدمات و واحد های اندازه گیری میتوانید از فایل های زیر استفاده کنید

کالاهای عمومی تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
فایل خدمات تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
فایل واحد های اندازه گیری تعریف شده در سامانه مودیان مالیاتی
[کل: ۱ میانگین: ۵]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.