عضویت در مجامع و افتخارات

null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
null
دارای پروانه بهره برداری
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
دارای گواهی نامه امنیت محصول
از آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری
null
برنده پر بلورین
بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
null
عضو تحقیق و توسعه
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
دارای پروانه تولید نرم افزار
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
شرکت دانش بنیان
تایید شده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
null
عضو سازمان نظام صنفی
رایانه ای استان تهران
null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری
null
رتبه یک انفورماتیک
در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
null
عضو سازمان نظام صنفی
رایانه ای استان تهران
null
دارای گواهی نامه امنیت محصول
از آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا
null
دارای پروانه بهره برداری
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
دارای پروانه تولید نرم افزار
از وزارت صنعت، معدن و تجارت
null
شرکت دانش بنیان
تایید شده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
null
برنده پر بلورین
بهترین اتوماسیون اداری در ۲ سال متوالی
گروه نرم افزاری پیوست