استقرار و پیاده سازی

گروه نرم افزاری پیوست > خدمات ما > استقرار و پیاده سازی

خدمات استقرار و پیاده سازی

یکی از مهمترین عوامل موفقیت نرم افزارهای مالی و اداری در یک سازمان، پیاده سازی اصولی و مناسب و منطبق بر روال و نیازهای سازمان و با رعایت انواع قوانین و مقررات کشوری می باشد که به آن خدمات استقرار و پیاده سازی نرم افزار گفته می شود. این خدمات باعث می گردد دانش استفاده از نرم افزار مناسب در سازمان نهادینه شده و نرم افزارهای انتخاب شده به بهترین نحو و متناسب با نیاز سازمان پیاده سازی و مستقر شده و مورد بهره برداری قرار گیرند.

برای انجام این خدمات در حوزه‏ های مالی، منابع انسانی و اتوماسیون اداری از تیم‏های متخصص در این حوزه ها بصورت مستقل استفاده می گردد. استفاده از این خدمات باعث افزایش سرعت راه اندازی شده و در آن از تجربه و دانش عملیاتی تیم‏های استقرار که در طی سالیان متمادی کار در انواع پروژه‏ های بزرگ و متوسط کسب شده استفاده می گردد که این مهم باعث صـــرفه جویی در منابع سازمان با جلوگیری از سعی و خطای چنــدباره راه اندازی شده و پیاده سازی بهینه و حداکثری نرم افزارها را نتیجه می دهد.

حوزه نرم افزارهای مالی

این خدمات شامل همکاری در پیاده سازی ساختار حسابهای مالی متناسب با امکانات و فضای باز طراحی کدینگ در نرم افزار مالی پیوست و متناسب با نیازهای مدیریتی، کنترلی و گزارشی می باشد، در بخش انبار و کالا نیز همکاری لازم برای پیاده سازی کالاها در ساختار درختـــواره ای و تعریف واحـدهای اصـلی و فرعی انجام می پذیرد. انـواع روالـها و فرآینـدهای کاری بررسـی و پیاده سازی شده و سطوح دسترسی کاربران در گروه ‏های مختلف کاری تنظیم می‏گردد، با استفاده از گزارش ساز پارامتریک، گزارش‏های مورد نظر کاربران طراحی و فرمهای چاپی متناسب با سربرگها و سفارشهای خریدار تنظیم می گردند.

گروه نرم افزاری پیوست
hrm

حوزه نرم افزارهای منابع انسانی

این خدمات شامل طراحی و پیاده سازی نظام‏های پرداخت، جداول و ماتریس‏های اطلاعاتی، تعریف استخدام‏های مختلف در سازمان، فرمول‏های محاسباتی، تعریف انواع مزایا، کسور،کارکردها، شیفت ها و… می شود. پیاده سازی انواع روالها و فرآیندهای کاری، تعریف سطوح دسترسی به فرم ها، اطلاعات، گزارش‏ها انجــام شده و با استفاده از گزارش ساز پارامتریک، گزارش‏های مورد نظر کاربران طراحی و فرمهای چاپی متناسب با سربرگ‏ها و سفارشهای خریدار تنظیم می گردند. همچنین محاسبات سیستم به صورت کامل تست شده و به صورت موازی با سیستم قبلی محاسبات انجام شده و نرم افزار جدید پس از تایید صحت عملکرد تحویل می گردد.

حوزه نرم افزارهای اداری

این خدمات شامل تعریف و ورود اطلاعات پایه، طرفهای مکاتبه، نامه ‏های مرجع، چارت سازمانی، تعریف فرم‏های سازمانی و روال گردش آنها، تعریف ساختار طبقه بندی اسناد، کلاسه ‏های بایگانی و…می باشد. پیاده سازی انواع روالها و فرآیندهای کاری، تعریف سطوح دسترسی به فرم‏ها، اطلاعات و گزارش‏ها انجام شده و با استفاده از گزارش ساز پارامتریک، گزارش‏های مورد نظر کاربران طراحی و فرمـهای چاپی متناسب با سربرگ‏ها و سفارش‏های خریدار تنظیم می گردند.

اتوماسیون اداری تحت وب
[کل: ۱ میانگین: ۵]