تماس با ما


دفتر مرکزی :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، پلاک۱۱، ساختمان پیوست


دفتر فروش :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، بهاران۱، پلاک۲۰، واحد۱


تلفن تماس: ۸۳۸۴۶

پست الکترونیک: info@payvast.com

سامانه ثبت درخواست: support.payvast.com


تماس با پیوست
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۰۲
 پست الکترونیک sales@payvast.com
 مسئول مستقیماحمد شیخ زاده
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک support@payvast.com
 مسئول مستقیماشکان هیدی
تماس با پیوست
 شماره تماس داخلی ۱۶۲۶
 پست الکترونیک ccare@payvast.com
 مسئول مستقیم بهار نزهت سرشت
تماس با پیوست
 شماره تماس داخلی ۱۱۴۲
 پست الکترونیک learning@payvast.com
 مسئول مستقیممیثم امینی
تماس با پیوست
 ارسال پیامکلیک کنید
 پست الکترونیک ceo@payvast.com
 مسئول مستقیمجعفر کرمی
تماس با پیوست
 شماره تماس  ۸۳۸۴۷۱۲۰
 پست الکترونیک finance@payvast.com
 مسئول مستقیملیلا شیخ زاده
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۹۹
 پست الکترونیکsoft@payvast.com
 مسئول مستقیمسید حسین شهرآبادی
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۵۹
 پست الکترونیک office@payvast.com
 مسئول مستقیمعلی اسکندری

 پشتیبانی شرق تهران 

 شماره تماس۷-۷۷۹۴۹۴۰۵
 آدرسمیدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک ۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیممجتبی کیایی

 پشتیبانی مرکز شهر تهران 

 شماره تماس۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرسخیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیمسلمان اوسطی
واحد بازرگانی
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۰۲
 پست الکترونیک sales@payvast.com
 مسئول مستقیماحمد شیخ زاده
واحد پشتیبانی
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک support@payvast.com
 مسئول مستقیماشکان هیدی
مراقبت از خریدار
تماس با پیوست
 شماره تماس داخلی ۱۶۲۶
 پست الکترونیک ccare@payvast.com
 مسئول مستقیم بهار نزهت سرشت
واحد آموزش
تماس با پیوست
 شماره تماس داخلی ۱۱۴۲
 پست الکترونیک learning@payvast.com
 مسئول مستقیممیثم امینی
مدیریت
تماس با پیوست
 ارسال پیامکلیک کنید
 پست الکترونیک ceo@payvast.com
 مسئول مستقیمجعفر کرمی
واحد مالی
تماس با پیوست
 شماره تماس  ۸۳۸۴۷۱۲۰
 پست الکترونیک finance@payvast.com
 مسئول مستقیملیلا شیخ زاده
واحد فنی
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۹۹
 پست الکترونیکsoft@payvast.com
 مسئول مستقیمسید حسین شهرآبادی
واحد اداری
تماس با پیوست
 شماره تماس۸۳۸۴۷۱۵۹
 پست الکترونیک office@payvast.com
 مسئول مستقیمعلی اسکندری
سایر دفاتر

 پشتیبانی شرق تهران 

 شماره تماس۷-۷۷۹۴۹۴۰۵
 آدرسمیدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک ۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیممجتبی کیایی

 پشتیبانی مرکز شهر تهران 

 شماره تماس۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرسخیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیمسلمان اوسطی
*درصورت اشکال فنی خط ویژه، از این شماره ها استفاده کنید: ۸۸۶۹۷۲۶۴ – ۸۸۶۹۷۴۶۸ – ۸۸۵۶۰۴۷۸