تماس با ما

تماس با ما

contactدفتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، پلاک۱۱، ساختمان پیوست، کدپستی:۱۹۹۸۹۴۵۴۱۶

contactدفتر فروش

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، بهاران۱، پلاک۲۰، واحد۱، کدپستی:۱۹۹۸۹۱۵۵۵۱

contactتلفن های تماس: ۸۳۸۴۶ 
دورنگار:      ۸۸۵۸۵۰۱۷

contactپست الکترونیک:      info@payvast.com
سامانه ثبت درخواست:      payvast.com/support

واحد پشتیبانی

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
mail پست الکترونیک  support@payvast.com
person مسئول مستقیم لیلا علی نژاد

واحد مراقبت از خریدار

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۱۶
mail پست الکترونیک  ccare@payvast.com
person مسئول مستقیم مهشید پورموسوی

واحد مالی

tel شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
mail پست الکترونیک  finance@payvast.com
person مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده

واحد اداری

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۰۱
mail پست الکترونیک  office@payvast.com
person مسئول مستقیم علی اسکندری

پشتیبانی شرق تهران

tel  شماره تماس ۷۷۹۴۹۴۰۵-۷
mail  آدرس میدان نبوت، گلبرگ شرقی، پلاک۴۸۴، واحد ۱
person  مسئول مستقیم مجتبی کیایی

واحد فروش

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
mail پست الکترونیک  sales@payvast.com
person مسئول مستقیم احمد شیخ زاده

واحد آموزش

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۵۴۳
mail پست الکترونیک  learning@payvast.com
person مسئول مستقیم میثم امینی

واحد فنی

tel شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
mail پست الکترونیک soft@payvast.com
person مسئول مستقیم علی فرزان فرد

واحد مدیریت

tel  شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
mail  پست الکترونیک  ceo@payvast.com
person  مسئول مستقیم جعفر کرمی

پشتیبانی مرکز شهر تهران

tel  شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
mail  آدرس خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
person  مسئول مستقیم سلمان اوسطی

شماره های تماس (در صورت اشکال فنی خط ویژه)

 

۸۸۵۶۶۳۷۶   –   ۸۸۵۶۶۳۹۲   –   ۸۸۵۶۱۸۴۲   –  ۸۸۶۹۵۷۶۴
۸۸۶۹۵۸۹۳  –  ۸۸۵۶۳۳۷۰   –  ۸۸۶۹۷۲۹۷   –  ۸۸۶۹۵۳۴۸
۸۸۵۶۰۴۷۸  –  ۸۸۵۶۷۵۶۰   –   ۸۸۶۹۷۴۶۸   –   ۸۸۶۹۷۲۶۴

۸۸۶۹۶۱۰۰   –   ۸۸۶۹۶۱۹۵