تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، پلاک۱۱، ساختمان پیوست
کد پستی: ۱۹۹۸۹۴۵۴۱۶

دفتر فروش

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، بهاران۱، پلاک۲۰، واحد۱
کد پستی: ۱۹۹۸۹۱۵۵۵۱

تلفن های تماس:    ۸۳۸۴۷۰۰۰ – ۸۳۸۴۶ 
دورنگار:      ۸۳۸۴۷۱۵۵

پست الکترونیک:      info@payvast.com
سامانه ثبت درخواست:      support.payvast.com

تماس با ما
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
 پست الکترونیک  sales@payvast.com
 مسئول مستقیم احمد شیخ زاده
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  support@payvast.com
 مسئول مستقیم عباس وثوقی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۱۶
 پست الکترونیک  ccare@payvast.com
 مسئول مستقیم ساغر خرسند
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۴۲
 پست الکترونیک  learning@payvast.com
 مسئول مستقیم میثم امینی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  ceo@payvast.com
 مسئول مستقیم جعفر کرمی
تماس با پیوست
 شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
 پست الکترونیک  finance@payvast.com
 مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
 پست الکترونیک soft@payvast.com
 مسئول مستقیم علی فرزان فرد
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۰۱
 پست الکترونیک  office@payvast.com
 مسئول مستقیم علی اسکندری

 پشتیبانی شرق تهران 


 شماره تماس ۷۷۹۴۹۴۰۵-۷
 آدرس میدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک ۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیم مجتبی کیایی

 پشتیبانی مرکز شهر تهران 


 شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرس خیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیم سلمان اوسطی
واحد بازرگانی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
 پست الکترونیک  sales@payvast.com
 مسئول مستقیم احمد شیخ زاده
واحد پشتیبانی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  support@payvast.com
 مسئول مستقیم عباس وثوقی
مراقبت از خریدار
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۱۶
 پست الکترونیک  ccare@payvast.com
 مسئول مستقیم ساغر خرسند
واحد آموزش
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۴۲
 پست الکترونیک  learning@payvast.com
 مسئول مستقیم میثم امینی
مدیریت
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  ceo@payvast.com
 مسئول مستقیم جعفر کرمی
واحد مالی
تماس با پیوست
 شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
 پست الکترونیک  finance@payvast.com
 مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده
واحد فنی
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
 پست الکترونیک soft@payvast.com
 مسئول مستقیم علی فرزان فرد
واحد اداری
تماس با پیوست
 شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۰۱
 پست الکترونیک  office@payvast.com
 مسئول مستقیم علی اسکندری
سایر دفاتر

 پشتیبانی شرق تهران 


 شماره تماس ۷۷۹۴۹۴۰۵-۷
 آدرس میدان نبوت، خیابان گلبرگ شرقی، پلاک ۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیم مجتبی کیایی

 پشتیبانی مرکز شهر تهران 


 شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرس خیابان خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیم سلمان اوسطی
*درصورت اشکال فنی خط ویژه، از این شماره ها استفاده کنید: ۸۸۶۹۷۲۶۴ – ۸۸۶۹۷۴۶۸ – ۸۸۵۶۰۴۷۸

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.