تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، پلاک۱۱، ساختمان پیوست، کدپستی:۱۹۹۸۹۴۵۴۱۶

دفتر فروش

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، شکوفان۲، بهاران۱، پلاک۲۰، واحد۱، کدپستی:۱۹۹۸۹۱۵۵۵۱

تلفن های تماس:    ۸۳۸۴۷۰۰۰۸۳۸۴۶ 
دورنگار:      ۸۳۸۴۷۱۵۵

پست الکترونیک:      info@payvast.com
سامانه ثبت درخواست:      support.payvast.com

واحد پشتیبانی

شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
پست الکترونیک  support@payvast.com
مسئول مستقیم لیلا علی نژاد

واحد مراقبت از خریدار

شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۱۶
پست الکترونیک  ccare@payvast.com
مسئول مستقیم مهشید پورموسوی

واحد مالی

شماره تماس   ۸۳۸۴۷۱۲۰
پست الکترونیک  finance@payvast.com
مسئول مستقیم لیلا شیخ زاده

واحد اداری

شماره تماس ۸۳۸۴۷۳۰۱
پست الکترونیک  office@payvast.com
مسئول مستقیم علی اسکندری

پشتیبانی شرق تهران

 شماره تماس ۷۷۹۴۹۴۰۵-۷
 آدرس میدان نبوت، گلبرگ شرقی، پلاک۴۸۴، واحد ۱
 مسئول مستقیم مجتبی کیایی

واحد فروش

شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۲
پست الکترونیک  sales@payvast.com
مسئول مستقیم احمد شیخ زاده

واحد آموزش

شماره تماس ۸۳۸۴۷۵۴۳
پست الکترونیک  learning@payvast.com
مسئول مستقیم میثم امینی

واحد فنی

شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۹۹
پست الکترونیک soft@payvast.com
مسئول مستقیم علی فرزان فرد

واحد مدیریت

 شماره تماس ۸۳۸۴۷۱۰۱
 پست الکترونیک  ceo@payvast.com
 مسئول مستقیم جعفر کرمی

پشتیبانی مرکز شهر تهران

 شماره تماس ۸۸۳۱۰۹۶۶-۸۸۳۱۰۹۶۷-۸۸۳۴۶۵۵۹
 آدرس خردمند جنوبی، کوچه یگانه، پلاک۵ واحد۱۴
 مسئول مستقیم سلمان اوسطی

شماره های تماس (در صورت اشکال فنی خط ویژه)

 

۸۸۵۶۶۳۷۶   –   ۸۸۵۶۶۳۹۲   –   ۸۸۵۶۱۸۴۲   –  ۸۸۶۹۵۷۶۴
۸۸۶۹۵۸۹۳  –  ۸۸۵۶۳۳۷۰   –  ۸۸۶۹۷۲۹۷   –  ۸۸۶۹۵۳۴۸
۸۸۵۶۰۴۷۸  –  ۸۸۵۶۷۵۶۰   –   ۸۸۶۹۷۴۶۸   –   ۸۸۶۹۷۲۶۴

۸۸۶۹۶۱۰۰   –   ۸۸۶۹۶۱۹۵