سازمان الکترونیک پیوست


سيستم يکپارچه اي که بخش قابل توجهي از نيازهاي مالي اداري سازمان را در بخش هاي بودجه ، اعتبارات ، حسابداري ، ذيحسابي، خزانه داري ، کنترل رفت و آمد ، کارگزيني و صدور احکام ، پرداخت حقوق ، تدارکات و انبار و کالا ، دارايي هاي ثابت ، ترابري و نقليه ، آرشيو و ساماندهي کليه اسناد سازماني ، دبيرخانه و اتوماسيون سازماني پوشش دهد فرصت منحصر به فردي در اختيار مديريت عالي سازمان قرار خواهد داد تا بتواند ضمن بهينه کردن عمليات مالي اداري به صورت سيستماتيک ، کارايي سازمان را تا حد قابل توجهي نسبت به وضعيت فعلي بهبود بخشد. اين سيستم علاوه بر پشتيباني نسبتا جامع از عمليات مالي اداري قادر خواهد بود بسياري از فرآيندهاي عمده سازماني ( نظير سيکل درخواست و تدارک کالا ، سيکل درخواست مرخصي ، توزيع حکم کارگزيني، توزيع فيش حقوق ماهانه و ...) را نيز به صورت سيستماتيک پوشش دهد. فرآيندها و روالهاي گردش کار به فراخور نيازهاي سازمان مي تواند سفارشي سازي شود.
سازمان الکترونيک پيوست، راه حل موثر ما جهت اتوماسيون فراگير سازماني است. اين راه حل مبتني بر استقرار کليه زيرسيستمهاي پيوست در واحدهاي عملياتي سازمان و پشتيباني فراگير از ارتباطات بين واحدي بر اساس مديريت فرآيندهاي سازماني، موتور گردش کار پيوست، آرشيو متمرکز مستندات سازماني و استفاده از پايگاه اطلاعاتي واحد سازمان عمل مي نمايد.

مزاياي سازمان الکترونيک پيوست

 • 1- عملياتي شدن كليه زير سيستم هاي پيوست به طور فراگير درسطح سازمان
  2- استفاده از پايگاه واحد اطلاعاتي جهت منابع سازماني
  3- مديريت واحد امنيت اطلاعات و تنظيمات مديريت درقالب زيرسيستم مديريت سازمان
  4- مديريت چرخه کامل فرآيندهاي سازماني بر اساس فرم الکترونيک، موتور گردش کار و سرويسهاي بين سيستمي
  5- امكان تبادل اطلاعات سازماني بين سيستمها
  6- ساماندهي و مديريت متمرکز مستندات سازماني بر اساس نرم افزار مديريت الکترونيک مستندات

سرویس ارتباطی سازمان الکترونیک

سیستم های مالی 

f10.png f01.png f02.png f03.png f04.png f05.png
بودجه و اعتبارات حسابداری ارزی انبار و کالا بازرگانی پیمان و قراردادها
  f06.png f07.png f08.png f09.png  
  حسابداری دولتی ساخت و تولید خزانه داری دارایی ثابت  

اتوماسیون اداری

a6.png a5.png a4.png a3.png a2.png a1.png
اتوماسیون اداری دبیرخانه آرشیو و مدیریت مستندات مدیریت جلسات فرم ساز و موتور گردش کار مدیریت خریداران

مدیریت منابع انسانی

h03-(1).png h04.png h05.png h06.png h07.png h08.png
پرسنلی و صدور احکام حقوق و دستمزد  حضور و غیاب ارزیابی عملکرد   رفاه و بهداشت   پورتال سازمانی
    h1-(1).png h02-(1).png    
    سازمان و تشکیلات جذب و استخدام    
 

 

چشم انداز آتي سازمان الکترونيک پيوست 

چشم انداز آتي سازمان الکترونيک پيوست در دو محور توسعه زيرساخت سازمان الکترونيک (پشتيباني از توزيع شدگي سازمان ، پشتيباني از فرآيندهاي جديد سازماني ، سفارشي سازي حداکثري و ... ) و توسعه زيرسيستم هاي جديد و نيز استفاده از تکنولوژيهاي نوين نرم افزاري پيش بيني شده است. 

 مطالب مرتبط:
بروشور محصولات پیوست
چرا پیوست را انتخاب کنم؟