عواملی که چک باکس "ذخیره شونده" برای آنها مارک شده باشد، پس از پردازش کارکرد، در Database ذخیره می شوند و در لیست عوامل محاسبه شده در فرم پردازش کارکرد روزانه و...

بیستر بخوانید