عواملی که چک باکس "ذخیره شونده" برای آنها مارک شده باشد، پس از پردازش کارکرد، در Database ذخیره می شوند و در لیست عوامل محاسبه شده در فرم پردازش کارکرد روزانه و ماهانه نمایش داده می شوند اما عواملی که این چک باکس برای آنها مارک نشده باشد، پس از محاسبه ذخیره نمی شوند و در فرم پردازش کارکرد ماهانه و روزانه نیز نمایش داده نمی شوند در حقیقت عواملی که ذخیره شونده نیستند، مناسب برای محاسبات بصورت موقتی می باشند به عنوان مثال می خواهیم میزان اضافه کاری پاس شده با تاخیر در ورود را بصورت موقتی جهت انجام عملیاتی در اختیار داشته باشیم اما نیازی به ثبت این عامل و نمایش آن به کاربر نداریم....

بیستر بخوانید