درصورتیکه برای یک طبقه از دارایی ها محاسبه استهلاک به صورت گروهی انجام شده باشد، جهت اعمال تغییرات و یا حذف محاسبه استهلاک باید کد محاسبه مورد نظر حذف شود و پس از اعمال تغییرات مجددا محاسبه انجام شود. حال اگر این تغییر مربوط به یک یا چند دارایی باشد می توان از طریق منوی استهلاک در فرم رویدادهای محاسبه استهلاک، ردیف مربوط به استهلاک محاسبه شده برای دارایی مورد نظر را حذف نمود، با این کار نیازی به حذف محاسبه استهلاک طبقه مورد نظر نمی باشد....

بیستر بخوانید

درصورتیکه برای یک طبقه از دارایی ها محاسبه استهلاک به صورت گروهی انجام شده باشد، جهت اعمال تغییرات و یا حذف محاسبه استهلاک باید کد محاسبه مورد نظر حذف شود و پس از اعمال تغییرات مجددا محاسبه انجام شود.حال اگر این تغییر مربوط به یک یا چند دارایی باشد می توان از طریق منوی استهلاک در فرم رویدادهای محاسبه استهلاک، ردیف مربوط به استهلاک محاسبه شده برای دارایی مورد نظر را حذف نمود، با این کار نیازی به حذف محاسبه استهلاک طبقه مورد نظر نمی باشد. نکته ۱: محاسبه استهلاک برای دارایی می تواند به صورت انفرادی و یا گروهی انجام شود. نکته ۲: هر محاسبه استهلاک به منزله یک رویداد در کارت دارایی ثبت می شود. نکته ۳: محاسبه استهلاک می تواند به صورت روزشمار یا ماهانه انجام شود. نکته ۴: روش های محاسبه استهلاک به سه صورت مستقیم...

بیستر بخوانید