هنگام ثبت فاکتورهای بازرگانی، سیستم سند مالی مربوط به فاکتورها را در قسمت حسابداری صادر می نماید درصورتیکه به فاکتور مالیات وت تخصیص داده شود، آرتیکلهای مربوط به مالیات و عوارض نیز در سند حسابداری ایجاد می شود،  سیستم جهت شناسایی و تشخیص حساب های مربوط به مالیات و عوارض، نیاز به تنظیمات زیر دارد: ۱- سرفصل های مالی مربوط به "مالیات بر ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" را در سرفصل های مالی باید تعریف شوند. ۲- در منوی حسابداری، باید از طریق فرم "سرفصلهای ویژه" ، کدهای ویژه مربوط به مالیات و عوارض به حساب های تعریف شده ارتباط داده شوند: - کد ویژه "مالیات برارزش افزوده پرداختنی" به حساب مالیات فروش - کد ویژه "عوارض کالا و خدمات پرداختنی" به حساب عوارض فروش - کد ویژه "مالیات برارزش افزوده دریافتنی" به حساب مالیات خرید - کد ویژه "عوارض کالا و خدمات دریافتنی" به حساب عوارض خرید با اعمال...

بیستر بخوانید

مالیات بر ارزش افزوده((Value Added Tax مجموع %X قیمت کل فروش یک آیتم خدمات/کالا می باشد که حین فروش از خریدار گرفته (A) و حین خرید به فروشنده پرداخت(B) می شود. و مانده(A-B)‌این ارقام طی اظهارنامه فصلی به سازمان امور مالیاتی(دولت) پرداخت می شود. جهت عملیاتی کردن محاسبه و ثبت خودکار توسط سیستم مراحل ذیل اجراء می شود: مرحله ۱- در فرم مدیریت دوره مالی، با انتخاب دوره مالی مورد نظر و انتخاب گزینه "تنظیمات سالانه مالیات بر ارزش افزوده" از طریق منوی شناور، درصد کل و درصد مربوط به مالیات تنظیم می شود. مرحله ۲- دو سر فصل تحت عنوان "مالیات ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" در سیستم مالی تعریف می شود. مرحله ۳- کدهای ویژه "مالیات ارزش افزوده" و "عوارض کالا و خدمات" به حسابهای تعریف شده در بالا متصل می شود. مرحله ۴- در قسمت مرتبط با مالیات...

بیستر بخوانید

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪی از ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺠﻴﺮه، اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و از ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را...

بیستر بخوانید