در منوی حسابداری، عملیات اسناد مالی، فرم کنترل اسناد امکان کنترل و تصحیح وضعیتهای نامطلوب اسناد را در اختیار کاربر قرار می دهد. از آنجاییکه هنگام کار مستقیم بر روی سند یا انجام عملیات اتوماتیک از طریق سایر زیر سیستم­ها گاه مواردی پیش می آید که بطور ناخواسته سندی خالی بماند، آرتیکل غیرمعتبری ایجاد شود یا سندی ازحالت تراز خارج شود، فرم کنترل اسناد حسابداری، کنترل این گونه موارد را جهت جلوگیری از بروز اشکال انجام می دهد و عملیات قابل انجام در این فرم شامل مشاهده، کنترل و احیانا حذف اسناد مذکور می باشد. این فرم موارد زیر را کنترل کرده و نمایش می دهد: ۱- آرتیکلهای بدون مبلغ: با کلیک روی این آیتم گزارش خلاصه اسناد حسابداری باز می شود و تمامی آرتیکلهایی که فیلد مبلغ (بدهکار وبستانکار)آن خالی است را نمایش می دهد...

بیستر بخوانید