در منوی حسابداری، عملیات اسناد مالی، فرم کنترل اسناد امکان کنترل و تصحیح وضعیتهای نامطلوب اسناد را در اختیار کاربر قرار می دهد. از آنجاییکه هنگام کار مستقیم بر روی سند...

بیستر بخوانید