گاهی لازم است جهت کنترل موجودی کل کالای درج شده در فاکتور توسط انباردار، این مقدار در قسمتی از فرمهای عملیات انبار درج شود. برای این منظور کافی است از تابع GetMerchInventory در سیستم گزارش ساز و تنظیم آرگومان ورودی [N,0] استفاده شود. با این کار مقدار موجودی هر سطر فرم عملیاتی مورد نظر قابل چاپ خواهد بود. نکته: ابن امکان در فرم های بازرگانی نیز قابل استفاده می باشد....

بیستر بخوانید

گاهی لازم است جهت تصمیم گیری برای سفارش کالا و یا خرید مجدد، مقدار مصرفی کالای مورد نظر در قسمتی از فرم های عملیات انبار درج شود.  برای این منظور کافی است از تابع GetMerchOutput در سیستم گزارش ساز و تنظیم آرگومان ورودی [N,0] استفاده شود. با این کار مقدار خارج شده هرکالای ثبت شده در فرم عملیاتی مورد نظر قابل چاپ خواهد بود. نکته۱: این امکان در کلیه فرم هایی که کد کالا در آن درج می شود قابل استفاده می باشد. نکته۲: عموما از این امکان در فرم سفارش خرید کالا استفاده می شود تا براساس آن برای تایید سفارش خرید تصمیم گیری شود....

بیستر بخوانید