مراحل تهیه خلاصه سند ماه عبارتند از: ۱- در منوی حسابداری، آیتم عملیات اسناد مالی فرم "گزارش خلاصه سند" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ ابتداء و انتهای ماه مورد نظر را وارد می کنیم. ۳- نوع گزارش شامل:      * همه اسناد      *همه اسناد به جز افتتاحیه و اختتامیه      *فقط سند افتتاحیه      *فقط سند اختتامیه را بسته به ماه گزارش گیری(مثلا اگر اسفند ماه است نوع "همه اسناد به جز افتتاحیه و اختتامیه" را انتخاب می کنیم چون سند اختتامیه به صورت جدا در دفاتر ثبت می شود)انتخاب می کنیم و گزارش خلاصه سند را تهیه می کنیم. نکته ۱: این گزارش بیشتر برای نوشتن دفاتر مورد نیاز است. نکته ۲: این گزارش می تواند در بازه تاریخی دلخواه(و نه الزاما ماه) تهیه شود....

بیستر بخوانید