در فرم فاکتورها فرم ضمیمه ای به نام "سایر اطلاعات" وجود دارد که برای هر کاربر مورد استفاده های گوناگونی خواهد داشت. از این رو در سیستم عناوین فیلدهای موجود در فرم به صورت متن یک، متن دو و ...

بیستر بخوانید