این امکان برای سازمان هایی است که دوره محاسباتی مانده مرخصی آنها از ابتدای سال شمسی نیست.با استفاده از این امکان کاربر قادر خواهد بود تا دوره محاسباتی دلخواه برای...

بیستر بخوانید