یک حساب کل به نام پروژه های در جریان ساخت (زیر مجموعه گروه دارائیهای جاری یا غیر جاری) تعریف می کنیم و زیر مجموعه آن پروژه ها و ریز فازهای...

بیستر بخوانید