به طور پیش فرض انتخاب حساب در برگه های مقداری انبار الزامی نیست ولی می توان با توجه به الزامات سازمانی و کنترل های داخلی سازمان، انتخاب حساب را برای...

بیستر بخوانید