۱- بستن حسابهای موقت: در منوی حسابداری، قسمت عملیات ابتدا و انتهای دوره مالی، گزینه "صدور سند بستن حسابها" را انتخاب کنید.در فرم نمایش داده شده، برروی دگمه "انجام فرآیند صدور سند بستن حسابها" کلیک کنید. با این کار، سیستم سندی حاوی آرتیکلهای مربوط یه بستن حسابهای موقت شامل هزینه/ درآمد/فروش و ...

بیستر بخوانید