در شرایطی که قیمت کالا در کاردکس دچار مشکل بوده و امکان ثبت فاکتور به دلیل نامعتبر بودن قیمت تمام شده وجود نداشته باشد تنظیمی در سیستم در نظر گرفته...

بیستر بخوانید