در شرایطی که قیمت کالا در کاردکس دچار مشکل بوده و امکان ثبت فاکتور به دلیل نامعتبر بودن قیمت تمام شده وجود نداشته باشد تنظیمی در سیستم در نظر گرفته شده است که کاربر بتواند فاکتور را صادر نماید و در فرصت مناسب اقدام به اصلاح قیمت های کاردکس نماید.با اعمال این تنظیم که فقط برای فاکتور فروش وجود دارد هنگام ثبت فاکتور، در سند مالی مربوطه آرتیکل های مرتبط با موجودی کالا و بهای تمام شده در روش دائمی صادر نمی شود.لازم به ذکر است هنگام بازسازی کاردکس این تنظیم در نظر گرفته نشده و ثبت های مربوط به فاکتور به طور کامل ایجاد می شود. در نتیجه در صورت اعمال این تنظیم کاربر می تواند در مقاطع زمانی مشخص بازسازی کاردکس نموده تا ثبت ها کامل شوند. در...

بیستر بخوانید