از طریق دفتر روزنامه برای جستجو یا گزینش عبارت مشخص در شرح آرتیکلهای همه اسناد مالی می توان اقدام کرد. برای انجام این کار به تربیت زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی دفاتر حسابداری، دفتر روزنامه را انتخاب می کنیم. ۲- نوع گزارش دفتر روزنامه را "مطابق ردیفهای سند" انتخاب می کنیم. ۳- از طریق فرم جستجو یا گزینش عبارت مورد نظر را جستجو/گزینش می کینم. نکته ۱: با انتخاب "همه دوره های مالی" از لیست دوره های مالی می توان عبارت مورد نظر را در همه اسناد همه دوره های مالی جستجو کرد. نکته ۲: با انتخاب نوع نمایش "در سطح کل" یا "در سطح معین" می توان در شرح اسناد ثبت شده عبارت مشخصی را جستجو/گزینش کرد....

بیستر بخوانید

هنگامی که در فرم های برنامه درپی یکسری اطلاعات خاص باشیم از این گزینه استفاده می شود. امکان جستجو در تمامی فرم ها با استفاده از دکمه جستجو با کلید ترکیبی Alt+F مشاهده می شود.نحوه جستجو در فرم ها : ۱- انتخاب دکمه جستجو ۲- انتخاب مشخصه مورد نظر _ در قسمت مشخصه مورد نظر تمامی سر ستون های موجود در فرم وجود دارد. ۳-ورود قسمتی از عبارت یا مقدار مورد نظر در فیلد مقدار _ فیلد مقدار به صورت "مشتمل" عبارات و مقادیر را نمایش می دهد . ۴-فشردن کلید Enter یا دکمه تایید . ۵- با این کار سیستم اولین سطری که شامل اطلاعات وارد شده باشد را نمایش می دهد . ۶- با استفاده از دکمه F3 می توانید به رکورد بعدی رجوع کنید . ۷- با استفاده از دکمه Shift+F3 رکوردهای قبل قابل نمایش...

بیستر بخوانید