برای تسعیر حسابهای ارزی(نقدی/غیر نقدی) از به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی حسابداری فرم "عملیات تسعیر حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ و نوع حسابهای ارز(حسابهای ارزی نقدی/حسابهای ارزی غیر نقدی) را انتخاب می کنیم. بر حسب نرخ مرجع خرید(برای حسابهای نقدی) و نرخ مرجع حواله(برای حسابهای غیر نقدی) و نرخ محاسبه شده حسب مانده ریالی سود وزیان تسعیر محاسبه و گزارش می شود. نکته ۱: با استفاده از CM فرم می توان نرخ مرجع محاسبه سود وزیان تسعیر را برابر بهای تمام شده ارز بر اساس روش FIFO قرار داد. نکته ۲: با کلیک کردن "صدور سند مالی تسعیر" و با توجه به سود و زیان محاسبه شده، سند مالی مرتبط صادر می شود. نکته ۳: عملیات تسعیر ارز تنها برای حسابهایی انجام خواهد شد که در بخش معرفی چک باکس "تسعیر پذیر" آنها مارک شده باشد....

بیستر بخوانید