برای تسعیر حسابهای ارزی(نقدی/غیر نقدی) از به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی حسابداری فرم "عملیات تسعیر حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- تاریخ و نوع حسابهای ارز(حسابهای ارزی نقدی/حسابهای ارزی غیر...

بیستر بخوانید