در حالت عادی فقط می توان یک نوع تخفیف برای فاکتورها ثبت نمود، در صورتیکه نیاز به تخفیفات بیشتر و با عناوین متفاوت باشد (مثلا تخفیف نقدی، تخفیف مناسبتی،تخفیف ویژه خریدار...

بیستر بخوانید