سیستم جامع اتوماسیون صرافی


p15.jpg


سیستم جامع اتوماسیون صرافی پیوست امکان مدیریت کلیه عملیات اداری و مالی موسسات و شرکتهای صرافی را در اختیار می گذارد. در این سیستم کلیه فعالیت ها از مرحله ثبت درخواست حواله ارزی توسط خریدار تا مراحل گردش کار رسیدگی به درخواست ها،  انجام تراکنش های مالی، صدور و ارسال حواله، و بایگانی مستندات مرتبط به شکلی مکانیزه قابل انجام است. این سیستم از چند بخش عملیاتی تشکیل شده است که عبارتند از:


پورتال سیستم صرافی
عبارتست از یک درگاه روی وب که مشتری ها از طریق آن درخواست خود را ثبت کرده و نیز پیگیری های مربوط به وضعیت درخواست را انجام می دهند
سیستم مدیریت گردش حوالجات
مدیر سیستم به کمک این بخش، قادر خواهد بود نحوه گردش کار درخواست حواله را تا مرحله تایید و صدور آن، تعریف کند. با توجه به پویایی و امکانات این سیستم، هر نوع تغییری در روال گردش کار با توجه به تغییرات شرایط کاری امکان پذیر خواهد بود.
سیستم کارتابل الکترونیک
با کمک این سیستم می توان برای هر یک از متصدیان تایید و صدور حواله، اعم از مدیر و یا کارشناس، کارتابلی را بصورت الکترونیکی اختصاص داد. متصدیان از طریق این کارتابل می توانند کل فرایند رسیدگی تا مرحله صدور را اجرا و نیز مانیتور نمایند. با توجه به تحت وب بودن کارتابل، می توان کل عملیات را صرفنظر از پراکندگی جغرافیایی شعب، بصورتی یکپارچه به انجام رساند.
سیستم مالی صرافی
این بخش از سیستم اتوماسیون صرافی، عملیات مالی و تراکنش های مربوطه را به انجام می رساند. ثبت در سیستم مالی، صدور فاکتورهای فروش ارز و نیز صدورمکانیزه  اسناد حسابداری مربوطه از جمله عملیات انجام شده توسط این بخش از سیستم می باشد.
سیستم بایگانی مکانیزه
وطیفه بایگانی کردن کلیه اسناد، مدارک و فرم های تولید شده و یا استفاده شده در طی فرایند، بعهده این بخش از سیستم خواهد بود. کلیه اسناد مثبته و تصاویر مدارک مالی در پرونده هایی که ویژه هر مشتری، تعریف شده است، بایگانی گردیده  و عنداللزوم در اختیار استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.
 

امکانات نرم افزار صرافی پیوست
 • سرویس دهی آنلاین و راه دور به مشتریان و متقاضیان صدور حواله ارزی
 • پوشش دهی کلیه مراحل نظام گردش کار عملیاتی صرافی بصورت الکترونیک
 • جلب رضایت مشتریان با اطلاع رسانی مطلوب از وضعیت تقاضای ارزی در هر لحظه.
 • نگهداری سوابق مشتریان در قالب پرونده های الکترونیک.
 • انجام عملیات اداری بصورت پراکنده و راه دور در قالب شعب غیر متمرکز.
 • تغییر و بهینه سازی فرایند گردش کار جهت تسریع در امر رسیدگی، تایید و صدور حواله.
 • ثبت کلیه فعالیت ها در سیستم جهت دریافت گزارشات مدیریتی از عملکرد کارکنان.
بخش پورتال
 • ثبت نام مشتریان و متقاضیان
 • ثبت درخواست های صدور حواله برای مشتریان مجاز
 • پیگیری وضعیت صدور حواله با کمک کد رهگیری
 • مشاهده سوابق درخواست ها و حوالجات صادر شده برای خریدار
 
بخش مدیریت گردش حوالجات
 • طراحی انواع فرم های درخواست صدور حواله و نیز دیگر فرم های مرتبط.
 • تعریف روال های گردش فرم ها.
 • شرط گذاری روی مسیر حرکت فرم ها بر اساس ویژگی های فرم، درخواست کننده و سایر پارامترها.
 • تعریف چندین روال گردش برای یک فرم جهت استفاده در شرایط مناسب.
 • تنظیم نحوه نمایش فرم و اطلاعات مربوطه در هر مرحله از رسیدگی.
 • تغییر شرایط روال تعریف شده بدون محدودیت.
 
بخش کارتابل الکترونیک
 • استفاده از کارتابل های جاری و پیگیری بصورت الکترونیک
 • مشاهده ورودی های کارتابل بصورت دسته بندی شده
 • رسیدگی، تایید و یا عدم تایید فرم ها از داخل کارتابل.
 • رهگیری مراحل گردش و مراحل باقیمانده تا انجام کار
 • بایگانی محتویات کارتابل
 • استفاده از کارتابل بصورت دوزبانه
 • استفاده از کارتابل تحت وب
بخش سیستم مالی
 • ثبت اطلاعات مالی خریداران
 • صدور فاکتور خرید و فروش ارز
 • صدور سند مکانیزه حسابداری
 • تهیه کلیه گزارشهای بانک مرکزی
 • استفاده از تابلوی نمایش نرخ ارز
 • دریافت کلیه گزارشهای مالی
 
بخش بایگانی مکانیزه
 • تعریف ساختار بایگانی بصورت نامحدود
 • تعریف انواع پرونده های مالی برای مشتریان
 • تعریف ساختار اطلاعاتی انواع اسناد و مدارک بایگانی
 • تعریف سطوح و مجوز های دسترسی به بایگانی و پرونده ها
 • ارسال پرونده ها به کارتابل الکترونیک
 • احضار پرونده ها از طریق سیستم مالی صرافی