گروه محصولات منابع انسانی

گروه نرم افزاری پیوست > پایگاه دانش  > گروه محصولات منابع انسانی

در سیستم کارگزینی این امکان وجود دارد که بتوان از ویرایش اطلاعات پرسنلی بعد از صدور احکام استخدامی جلوگیری کرد. برای عمال این تنظیم کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از...

بیستر بخوانید