حوزه فنی و نرم افزار

گروه نرم افزاری پیوست > پایگاه دانش  > حوزه فنی و نرم افزار

به طور پیش فرض تنها دو ارتباط(Connection) ریموت به ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) امکان پذیر است ولی در شرایط خاص و بر حسب ضرورت کاربر سوم نیز می تواند به صورت ریموت با...

بیستر بخوانید