نویسنده: رناک عباسی

گروه نرم افزاری پیوست > Articles posted by رناک عباسی

موانع یادگیری سازمانی آینده کسب و کار متعلق به سازمانهای یادگیرنده(Learning Organization)  است. سازمانهای غیریادگیرنده یا محکوم به نابودی و یا سازش با یک حیات بی رونق و کسل کننده هستند. هفت...

بیستر بخوانید