نویسنده: گروه نرم افزاری پیوست

گروه نرم افزاری پیوست > Articles posted by گروه نرم افزاری پیوست

دبیرخانه یکی از واحدهای عملیاتی مهم در حوزه اداری است که وظیفه ثبت و مدیریت مراسلات در شرکتها و سازمانها را برعهده دارد. این واحد که در شرکتها و سازمانهای...

بیستر بخوانید