سیستم : سیستم پیمان و قراردادهاویرایش : ۱۰/۲۸۰/۰۰ امکان ثبت شرایط و محدودیت‌های مالی قرارداد مانند تضمین، پیش پرداخت، علی الحساب و… در این ویرایش به نرم افزار پیمان و...

بیستر بخوانید