صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری، تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی می باشد و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می شود.
به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، این سازمان موسسه ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوطه عهده دار است.
در حال حاضر پروژه استقرار سیستم های حسابداری مالی، خزانه داری، دارائی ثابت، پورتال پرسنلی و حقوق و دستمزد پیوست در این سازمان آغاز شده است.

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت