توسعه ویرایش جدید سیستم ارزیابی عملکرد

توسعه ویرایش جدید سیستم ارزیابی عملکرد


1396 دی چهارشنبه, 20
در راستای مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان و پرسنل در فرایند ارزشیابی نیروهای سازمان، ویرایش جدید سیستم ارزیابی عملکرد پیوست آماده عرضه می باشد. این محصول به صورت یکی از بخش های توسعه یافته نرم افزار کارگزینی، جزئی از نسل جدید محصولات پیوست، با رویکرد ERP  بوده و به صورت طراحی و تولید با آخرین تکنولوژی توسعه نرم افزار تکمیل شده است. در ویرایش جدید این محصول امکاناتی قرار داده شده است که به سادگی می توان فرایند ارزشیابی سازمانی پرسنل را به صورت تحت وب انجام داده و گزارش های متنوعی را دریافت نمود. مهمترین امکانات قرار داده شده در این ویرایش موارد ذیل می باشند:
 • امکان مدیریت فرایند ارزشیابی عملکرد از طریق تعریف دوره ها و عوامل یا شاخص های ارزیابی
 • امکان تعریف دوره های ارزیابی مختلف با توجه به واحدهای سازمانی
 • امکان تفکیک عوامل ارزیابی به اختصاصی (با قابلیت درج نتایج کمی) و عمومی و براساس طبقه شغلی
 • امکان تعریف گروه های ارزیابی شوندگان و اتصال یک یا چند رشته شغلی به آنها
 • امکان تعیین وزن های متفاوت برای شاخص ها به تفکیک گروه های ارزیابی
 • امکان طراحی فرم های ارزیابی توسط کاربر
 • امکان محاسبه اتوماتیک سطح بر اساس امتیاز
 • امکان دریافت گزارش پرونده پرسنلی با محتوای تعداد تشویق ها، تنبیه ها و اخطارها و ...
 • امکان تعریف گردش کار ارزیابی عملکرد به صورت پست محور
 • امکان دریافت گزارش از هر یک از سطوح عوامل ارزیابی به تفکیک پرسنل و واحد سازمانی
 • امکان دریافت گزارش از روند مثبت یا منفی ارزیابی طی دوره های مختلف به تفکیک پرسنل و واحد
 • امکان دریافت گزارش از افراد نمونه در هر واحد یا سازمان به تفکیک شاخص های تعریف شده
 
لینک های مرتبط :
گروه محصولات منابع انسانی
کاتالوگ محصولات