امکان تسویه حساب همراه با تسویه وام ها و غیرفعال سازی پرسنل

امکان تسویه حساب همراه با تسویه وام ها و غیرفعال سازی پرسنل < حقوق و دستمزد < گروه محصولات منابع انسانی
تاریخ :02/12/2018 07:05:12 ق.ظ
سیستم :نرم افزار حقوق و دستمزد
ویرایش :1.005.60

امکان تسویه حساب همراه با تسویه وام ها و غیرفعال سازی پرسنل