گستره بزرگ خريداران پيوست از فروشگاهها و شرکتهاي کوچک تا شرکتهای بزرگ و سازمانهاي دولتي افتخار ماست و اين مهم در سايه پوشش فراگير نيازهاي نرم افزار سازماني و انعطاف و اندازه پذيري محصولات پيوست محقق شده است. امکان تطبیق بسیار خوب نرم افزارها با نیازمندیهای خریدار و سفارشی سازی محصولات نیز در جلب نظر و رضایت خریداران موثر بوده است. گروه نرم افزاری پیوست افتخار خدمت به بيش از 4500 سازمان و شرکت دولتي و خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت را در طول بيش از يک دهه فعاليت مستمر داشته است، که این خود ترجمان گویایی از رعایت اصل مشتری مداری و تضمین کیفیت محصولات وخدمات در نزد این گروه می باشد. طیف انبوه خریداران پیوست شامل سازمانها و شرکتهای دولتی تا شرکتهای خصوصی در حوزه های بازرگانی، خدمات، پیمانکاری و تولیدی می باشد.

[Error loading the control 'wR', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:

WITH AllData AS
(
SELECT TOP 5 [BlogPostTeaser], [BlogPostSummary], [BlogPostBody], [BlogPostTitle], [BlogPostDate], [NodeAliasPath], [DocumentURLPath], [SiteName], [NodeOwner], [DocumentTags], [DocumentTagGroupID], [DocumentID], [DocumentCulture], [NodeID], [NodeLinkedNodeID], [ClassName], [NodeLevel], [NodeOrder], [NodeParentID], ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY BlogPostdate DESC) AS [CMS_RN] FROM View_CONTENT_BlogPost_Joined WHERE...

...WHERE TagID = )) OR (DocumentID IN (SELECT DocumentID FROM CMS_DocumentTag WHERE TagID IN (SELECT TagID FROM CMS_Tag WHERE TagName = '' AND TagGroupID = )))) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath = N'/گروهها/بلاگ-ها/گزیده-خریداران') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture)
)
SELECT *, (SELECT COUNT(*) FROM AllData) AS [CMS_TOT] FROM AllData WHERE CMS_RN BETWEEN 1 AND 10 ORDER BY CMS_RN


Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.
Incorrect syntax near ')'.