بانک سینا

بانک سینا

پروژه استقرار نسل جدید محصولات پیوست در حوزه مدیریت منابع انسانی با رویکرد ای آر پی، بیست و پنج عنوان محصول در حوزه مدیریت منابع انسانی از جذب تا بازنشستگی...


| 1395 آبان شنبه, 15 | 0 یادداشت ثبت شده