شرکت انتقال گاز ایران

استقرار سیستم مالی، سازمان الکترونیک و آرشیو پیوست در شرکت انتقال گاز ایران

 

enteghale-gas-(2).png

شرکت انتقال گاز ایران دارای یازده زیر مجموعه می باشد که با برخورداري از تاسيسات تقويت فشار گاز، مراكز بهره برداري خطوط لوله، مراكز مخابراتي، ايستگاههاي شير بين راهي و ايستگاههاي حفاظت كاتدي، مسئوليت خدمات انتقال گاز را به صورت مستمر، مطمئن و مطلوب را مطابق با استانداردها و مقررات شركت ملي گاز ايران به عهده دارد.

سایت اینترنتی:  http://www.nigc-nigtc.ir/

 

| 1396 فروردین چهارشنبه, 23 | 0 یادداشت ثبت شده

یادداشت ها

یادداشت ها
یادداشتی برای این مطلب ثبت نشده است.