سازمانها و موسسات دولتی

 

گروه نرم افزاري پيوست در حوزه سازمانهاي دولتي و با توجه به نيازهاي خاص اين گروه از سازمانها به ويژه در بخش مالي و منابع انساني راه حل ويژه اي را پيشنهاد مي کند. در بخش مالي نرم افزار حسابداري دولتي، بودجه و اعتبارات، دريافت پرداخت، امور قراردادها، تدارکات و دارايي ثابت قرار گرفته است. نرم افزار حسابداري دولتي از عمليات بخشهاي اعتبارات جاري و تملک دارايي پشتيباني مي نمايد و با توجه به ساختار کدينگ انعطاف پذيري که در اختيار کاربر قرار ميدهد امکان تغيير مدل حسابداري برنامه محور دولتي به حسابداري عملياتي را فراهم مي نمايد. در بخش دريافت پرداخت امکان مديريت وجوه نقد، منابع بانکي، تضامين و اوراق بهادار و کنترل تراکنشهاي مالي مرتبط در اختيار کاربر قرار گرفته است. در بخش امور پشتباني زير سيستمهاي امور قراردادها و مناقصات، خريد و تدارکات و اموال و دارايي هاي ثابت قرار گرفته است .
در گروه مديريت منابع انساني زير سيستمهاي جذب و استخدام، سازمان و تشکيلات، حضور و غياب، صدور احکام و کارگزيني، رفاه و بهداشت، ارزشيابي عملکرد، حقوق دستمزد،  آرشيو پرسنلي و امور بازنشستگان قرار دارند. مجموعه نرم افزارهاي اين گروه به گونه اي طرح شده است که چرخه کامل مديريت پرسنل از جذب تا بازنشستگي را به طور کامل پوشش ميدهد. ساختار منعطف نرم افزارها امکان انجام سطح مطلوبي از سفارشي سازي را به کاربر ميدهد به ويژه پشتيباني کامل از نظام مديريت خدمات کشوري، نظام هماهنگ پرداخت، نظام کارکنان قراردادي و پشتيباني از قواعد خاص سازماني از ويژگيهاي برتر اين سيستمها است. 
در گروه اتوماسيون اداري سيستمهاي دبيرخانه، آرشيو مستندات(eDMS)، اتوماسيون اداري، سيستم مديريت کار(WMS)، و خبر و بولتن قرار دارند، اين گروه از محصولات ضمن پوشش کامل عمليات اداري سازمانهاي دولتي با استفاده از ابزارهاي فرم ساز و موتور گردش کار مي تواند مدل سازمان بدون کاغذ را محقق سازد.
نرم افزارهاي پيوست در حوزه دولت در سازمانهاي کوچک و بزرگ دولتي از وزارت ارتباطات، ديوان محاسبات کشور، شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي گرفته تا شرکتهاي مخابرات، سازمان انرژي اتمي و ... در ابعاد مختلف پياده سازي و مستقر شده است.

راه حل ارائه شده بر مبناي نياز عام شرکتها و موسسات دولتي طراحي و پيشنهاد شده است و طبيعي است که هر سازمان خريدار نيارمنديهاي خاص خود را دارد، براي پوشش نيازمنديهاي خاص هر سازمان راهکارهاي استقرار ويژه سيستمها، سفارشي سازي محصولات موجود و يا توليد سيستم جديد منطبق بر نياز خريدار مي تواند مطرح باشد.

مطالب مرتبط:
بروشور محصولات پیوست
چرا پیوست را انتخاب کنم؟