موسسه کهکشان نور

موسسه کهکشان نور


موسسه کهکشان نور پيشرو در صنعت IT ، ارائه دهنده راهکارهايی جهت توانمند ساختن افراد و موسسات  در استفاده بهينه از تکنولوژی نوين دنيای امروز می باشد. استراتژی کهکشان برای رسيدن به اين هدف، با ارائه دوره های آموزشی- تخصصی- مهندسی از جمله مايکروسافت، سيسکو ، کامپتيا ،امنيت شبکه و ارائه راهکارهای عملی IT  وICTمشخص می گردد .همکاری بسيار پر ثمر با طيف وسیعی از شرکتها ، سازمانها ، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی ، مبین فعالیتهای گسترده  و ساختارمند کهکشان می باشد .
 

زمینه همکاری: 
برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در حوزه IT
 

سایت اینترنتی:

 www.kahkeshan.com