نمایشگاه الکامپ 2015 موقعیت منحصر به فردی برای پیوست

نمایشگاه الکامپ 2015 موقعیت منحصر به فردی برای پیوست


1394 آذر شنبه, 28
عاشــــقم بر قهر و بر لطفش بجــد
بوالعجب من عاشق این هر دو ضد...
مولانا
نمایشگاه الکامپ امسال فرصت بسیار خوبی برای ما فراهم کرد که رو در رو با جامعه کاربران پیوست مواجه شویم، پاره ای ما را به لطف نواختند و پاره ای گلایه ها کردند و هر دو برای ما بسیار مغتنم و شادی آفرین بود، کلام مهرآمیز را به حساب لطف نظر شما گرامیان و زبان شکایت و گلایه شما را نقشه راه رفع نواقص و کوتاهی ما در امر ارتقاء کیفیت محصول و خدمات خواهیم نمود. از دم گرم شما نفسی تازه گرفتیم و با شما عهد خواهیم بست که تا مسیر بی انتهای همکاری با شما خوبان، نقش زیبای تعهد و فروتنی خود را نسبت به شما بیش از گذشته به تماشا بگذاریم و همچنان خود را خادم و وامدار شما بدانیم.

10-57-21-(1).jpg