زیر سیستم جدید پیمانها و قراردادهای پیوست

زیر سیستم جدید پیمانها و قراردادهای پیوست


1395 مرداد دوشنبه, 04
ویرایش اول زیر سیستم پیمانهای پیوست تا آخر پاییز نود و چهار آماده عرضه است. این زیر سیستم به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای انبار، بازرگانی، مالی و خزانه داری پیوست در ارتباط است.
اهم ویژگیهای کاربردی این زیر سیستم عبارتند از:
1- امکان ثبت انواع پیمانهای خرید و فروش
2-امکان ثبت برنامه تحویل/دریافت اقلام ، برنامه پرداخت/دریافت و تعهدات مالی پیمان
3-امکان ثبت و صدور تضامین مرتبط با پیمان با پشتیبانی از عملیات تعدیل، ضبط و ابطال و ...
4-امکان ثبت صورت وضعیت پیمانکار/کارفرما و کسورات و اضافات مرتبط و صدور خودکار اسناد مالی و انبار
5-امکان ثبت الحاقیه و تغییرات مرتبط با پیمان خرید/فروش
6-امکان تعریف فرآیند رسیدگی از طریق کارتابل پیمانها
7-گزارش خلاصه و مشروح پیمانهای خرید  و فروش
8-گزارش صورت وضعیتهای ثبت شده روی پیمانها
                                    9-گزاش خلاصه و مشروح وضعیت پیمانکاران و کارفرمایان مرتبط
                                   10-گزارش مالیاتی ماده 169 مرتبط با پیمانها و ...
شایان ذکر است که ویرایشهای بعدی این زیر سیستم حسب فازهای توسعه طراحی شده قابل تحویل خواهد بود.لینک های مرتبط
گروه محصولات مالی