تایید خروجی سامانه سنا تعهدی پیوست توسط دیوان محاسبات

تایید خروجی سامانه سنا تعهدی پیوست توسط دیوان محاسبات


1396 ارديبهشت شنبه, 30
طبق اصل55قانون اساسي، ديوان محاسبات به كليه حساب­هاي وزارتخانه ­ها، موسسات، شركت­هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي­كنند، رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد. طرح ملي پياده‌سازي و اجراي پروژه سامانه نظارت الكترونيكي (سنا) ابزار الكترونيك ديوان محاسبات كشور جهت رسيدگي و كنترل مالي دستگاهها است.
گروه نرم افزاري پيوست، با توجه به الزام سازمانهاي دولتي به ارتباط با سامانه سنا، گزارشهاي مورد نياز سنا را در قالب هاي تعيين شده به كاربر ارائه مي كند. شایان ذکر است که این خروجی ها توسط ديوان محاسبات كشور مورد تایید قرار گرفته است.

page-(1).png