امکان انتساب گروههای مختلف حساب بانکی به پرسنل

امکان انتساب گروههای مختلف حساب بانکی به پرسنل < حقوق و دستمزد < گروه محصولات منابع انسانی
تاریخ :12/25/2016 01:13:39 ب.ظ
سیستم :حقوق و دستمزد وب
ویرایش :7.479.00

امکان انتساب گروههای مختلف حسابهای بانکی به پرسنل جهت تنظیم لیست بانک بر اساس گروه حساب